Проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“

Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г.

Експертният екип на „ПроАктив Тийм“ ЕООД стартира работа по изготвяне на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2014 – 2020 г. в рамките на проект, финансиран от ОП „Административен капацитет“. Други дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта са: 1) Разработване на правила и механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в Община Созопол; 2) Провеждане на изследвания и проучвания, необходими за разработването на програмни документи; 3) Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Созопол.

Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин

ПроАктив Тийм подпомага община Девин в процеса на разработване на Общинския план за развитие на Община Девин за новия програмен период (2014 – 2020 г.). В рамките на проекта се предвижда и разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, както и изготвяне на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Девин (2014 – 2020 г.).

По-ефективна администрация в община Созопол

Екипът на „ПроАктив Тийм“ ЕООД изпълнява обществена поръчка за разработване на Функционален анализ, Наръчник за работа на общинската администрация, Стратегия за организационно развитие и обучение на служителите в община Созопол. Проектът, в рамките на който се реализират тези дейности цели повишаване ефективността на работа в общинската административна структура и предоставяне на по-добри услуги на гражданите и местния бизнес.

По-добро управление в община Банско

Консултантският екип на „ПроАктив Тийм“ ЕООД изпълнява обществена поръчка за разработване на Функционален анализ, Наръчник за работа на общинската администрация и обучение на служителите в община Банско. Проектът, в рамките на който се реализират тези дейности цели повишаване ефективността на работа в общинската административна структура и предоставяне на по-добри услуги на гражданите и местния бизнес.

Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни

Обединение „ПроАктив Адвайзърс“, в което участват “ПроАктив Тийм“ ЕООД – водещ партньор и „Интеладвайзърс“ ЕООД изпълнява дейности по проект, финансиран от ОПАК, който има за цел да повиши ефективността на общинските администрации на общините Кресна, Сандански и Струмяни, чрез изготвяне и прилагане на Функционален анализ и Стратегии за организационно развитие.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи