Проведени специализирани обучения

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД проведоха два еднодневни обучителни модула на тема „Правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на местни политики в община Девин“. Обучението е част от дейностите по проект „Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

„ПроАктив Тийм” ЕООД проведе обучение на служителите от общинската администрация в Банско по целеполагане и отчитане на цели, изграждане на екип и ефективност, ефикасност и икономичност при предоставяне на общински услуги. Обучението се реализира в рамките на проект „По-добро управление в община Банско”, финансиран в рамките на ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
Специализиран обучителен семинар за публично-частно партньорство за администрациите на общините Созопол, Приморско и Царево в рамките на проект „Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно развитие”, финансиран от ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи