Програма за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) Гърция – България 2014 – 2020 г.” включва областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

Обща цел

Общата цел на програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) Гърция – България 2014 – 2020 г.”. е да се насърчи интелигентното, устойчиво и приобщаващо развитие и растеж на трансграничния регион между България и Гърция.

Приоритетни оси на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) България и Гърция 2014 – 2020 г.

 • Конкурентен и иновативен трансграничен регион;
 • Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион;
 • Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност;
 • Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.

Специфични цели по изпълнението на приоритетните оси:

 • Създаване на възможности за подкрепа на устойчивото предприемачество с трансгранично измерение;
 • Разширяване на трансгранични икономически дейности, иновации и икономически обмен;
 • Намаляване на последици от бедствия;
 • Да валоризира културно и природно наследство в трансграничния регион;
 • Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие;
 • Подобряване на управлението на водите и почвите;
 • Подобряване на достъпността на трансграничния регион;
 • Подобряване въздействието на транспорта върху околната среда;
 • Подобряване на достъпа до качествени здравни услуги в трансграничния регион;
 • Увеличаване на капацитета на социалните предприятия в трансграничния регион;
 • Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на програмата за трансгранично сътрудничество.

Общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 241 234 евро.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи