Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Македония 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) между България и Бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 г. обхваща от българска страна две области – Благоевград и Кюстендил, а от Бивша Югославска Република Македония включва Североизточен, Източен и Югоизточен статистически региони.

Основните типове бенефициенти са национални, регионални, местни власти и други публични организации.

Обща цел

Общата цел на ТГС България – Македония е да се засили трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Приоритетни оси на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020 г.:

  • Околна среда;
  • Туризъм;
  • Конкурентоспособност

Специфични цели по изпълнението на приоритетните оси:

  • Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион;
  • Превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност опасности и бедствия в трансграничния регион;
  • Повишаване на потенциала на туризма в региона чрез по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
  • Подобряване на конкурентоспособността на предлагането на туристически услуги в трансграничния регион;
  • Насърчаване на сътрудничеството между регионалните участници на пазара в сферата на устойчивия туризъм;
  • Подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес.

Общият бюджет на Програмата е 19 461 687 евро, от които средствата от Европейския съюз са в размер на 16 542 434 евро.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи