Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия 2014-2020

Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия 2014-2020 включва 13 административно-териториални единици: 6 области в България и 7 еквивалентни области в Сърбия. В по-голямата си част териториалният обхват на програмата е идентичен с този от програмния период 2007 – 2013 г., с допълнение от 2 нови области: от българска страна – област Враца, и от сръбска страна – област Топлица.

Обща цел

Общата цел на програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия 2014 – 2020 г. е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия – интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Приоритетни оси на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) България и Сърбия 2014 – 2020 г.

  • Устойчив туризъм;
  • Младежи;
  • Околна среда;

Специфични цели по изпълнението на приоритетните оси

  • Подкрепа за развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт(и) в трансграничния регион;
  • Създаване на благоприятни условия за разнообразен туризъм в трансграничния регион чрез изграждане на обща трансгранична туристическа дестинация(и);
  • Капитализиране на ефекта от свързания с културното, историческото и природното наследство туризъм върху местните гранични общности;
  • Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в трансграничния регион;
  • Насърчаване на устойчиви, дългосрочни и съвместни младежки инициативи, включително и насърчаване на мобилността на младите хора;
  • Предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион;
  • Повишаване на капацитета на регионалните и местни заинтересовани лица за по-добро управление на околната среда и природните ресурси в трансграничния регион.

Общият бюджет на Програмата е 34 102 251.77 евро, от които 28 986 914.00 евро от Европейския съюз.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи