Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощн България - Турция 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) между България и Турция 2014 – 2020 г. включва региони от ниво NUTS III или еквивалент, разположени на границата между двете партниращи държави, а именно: областите Бургас, Ямбол и Хасково за територията на България и провинциите Одрин и Къркларели за Турция.

Обща цел

Общата цел на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) между България и Турция 2014 – 2020 г. е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.

Приоритетни оси на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) България и Турция 2014 – 2020 г.

  • Околна среда
  • Устойчив туризъм

Специфични цели по изпълнението на приоритетните оси

  • Предотвратяване и смекчаване на рисковете и последствията от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния регион;
  • Подобряване на капацитета за опазване на природата и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион;
  • Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура;
  • Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез разработване на общи дестинации;
  • По-активно създаване на мрежи за устойчиво развитие на потенциала за туризъм.

Общият бюджет на Програмата възлиза на 29 642 896 евро, от които 25 196 460 евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ, а 4 446 436 евро – национално публично съфинансиране, предоставено от двете държави.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи