Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България 2014 – 2020 г.” включва областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на Република България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца за територията на Румъния.

Обща цел

Общата цел на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България 2014 – 2020 г.” е разширяване хоризонтите на региона и постигане на конкретни и измерими резултати, които позволяват на района да се превърне в място, където може да се живее, учи, работи и инвестира.

Приоритетни оси на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) Румъния и България 2014 – 2020 г.

 • Добре свързан регион;
 • Зелен регион;
 • Безопасен регион;
 • Квалифициран и приобщаващ регион;
 • Ефикасен регион

Специфични цели по изпълнението на приоритетните оси:

 • Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа;
 • Повишаване на нивото на координация по отношение на транспортната безопасност;
 • Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство;
 • Засилване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион;
 • Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион;
 • Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила;
 • Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион;
 • Ефективно и ефикасно изпълнение на програмата.

Общият бюджет на Програмата е 258 504 125 евро, от които средствата от Европейския Фонд за Регионално развитие са 215 745 513 евро.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи