Оперативна програма „Административен капацитет”

Оперативна програма „Административен капацитет” е насочена към изграждането на ефективна и модерна държавна администрация, която да отговори на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за ефективно и професионална обслужване, компетентни държавни служители и ефективна и прозрачна съдебна система. Това е възможно, чрез осигуряването на добро управление на всички нива в държавната администрация и повишаване качеството на административното обслужване, повишаване на ефективността и ефикасността на държавната администрация, структурите на социално-икономическите партньори и организациите на гражданското общество.

Обща цел

Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, предоставяне на качествено обслужване на бизнеса и гражданите, създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Специфични цели

 • Ефективно функциониране на администрацията и съдебната система
 • Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество
 • Предостовяне на модерни услуги от страна на администрацията и съдебната система

Индикативен общ бюджет

За програмния период 2007 – 2013 г. средствата по ОПАК за финансиране на проекти възлизат на обща стойност от 181 млн. евро.

Приоритети на ОП „Административен капацитет”

В програмата са залегнали четири основни приоритета, по които се предоставя безвъзмездно финансиране за разработване и управление на проекти:

 • Добро управление
 • Управление на човешките ресурси
 • Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление
 • Техническа помощ

ПроАктив Тийм услуги

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД могат да Ви подпомогнат, както на етап подготовка на проектно предложение, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект чрез дейности и консултации, включително:

 • Най-подходящата схема, по която можете да кандидатствате
 • Условията, на които трябва да отговаряте
 • Изготвяне на проектно предложение – формуляр за кандидатстване, бюджет и останалите съпътстващи документи
 • Подготовка на документация за обществени поръчки
 • Управление на проекти – изготвяне на доклади за напредък, финансови отчети, заявки за плащане и други документи необходими за отчитане на дейностите и направените разходи.

Повече информация за Оперативна програма „Административен капацитет” може да намерите тук.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи