Оперативна програма „Конкурентоспособност”

Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

или както популярно се нарича ОП „Конкурентноспособност“, е една от седемте европейски програми в България, които получават безвъзмездно финансиране от Структурните фондове на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. В нея са залегнали стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика за периода 2007-2013 г. и е насочена към решаване на основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната.

Обща цел

Общата цел на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е развитието на икономика, конкурентоспособна на европейския и световния пазар. За постигането на тази цел се предвижда стимулиране на икономиката на знанието и иновациите, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, увеличаване на инвестициите и експорта, както и създаване на благоприятна бизнес среда.

Специфични цели

Насърчаване на иновациите и повишаване ефективността на предприятията
Подобряване на бизнес средата

Индикативен общ бюджет

Общият размер на средствата за финансиране на проекти по програмата в периода 2007 – 2013 г. е 1,1 млрд. евро.

Приоритети на ОП „Конкурентоспособност”

По тази програма безвъзмездно финансиране получават проекти за:

  • създаване и развитието на стартиращи иновативни предприятия
  • технологична модернизация на предприятията и въвеждане на международно признати стандарти
  • изграждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници
  • въвеждане на нови технологии и продукти
  • насърчаване на бизнес-кооперирането и клъстерите
  • изграждане на бизнес инкубатори и технологични центрове и други

ПроАктив Тийм услуги

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД могат да Ви подпомогнат, както на етап подготовка на проектно предложение по ОП „Конкурентоспособност”, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект, чрез професионално изпълнение на дейности и консултации, включително:

  • избор на най-подходящата схема, по която можете да кандидатствате
  • условията, на които трябва да отговаряте
  • изготвяне на проектно предложение, включително формуляр за кандидатстване, бюджет, бизнес план и останалите съпътстващи документи
  • управление на Вашия проект, включително изготвяне на доклади за напредък, финансови отчети, заявки за плащане и други документи, необходими за отчитане на дейностите и направените разходи.

Повече информация за Оперативна програма „Конкурентоспособност” може да намерите тук.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи