Оперативна програма „Околна среда”

Обща цел

Общата цел на Оперативна програма „Околна среда” е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Специфични цели

  • Опазване и подобряване състоянието на водите
  • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата

Индикативен общ бюджет

Общият размер на средствата за финансиране на проекти по програмата в периода 2007 – 2013 г. възлиза на 1, 8 млрд. евро.

Приоритети на ОП „Околна среда”

Основните приоритети на програмата включват:

  • Подобряването и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали
  • Подобряването и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци
    Опазването и възстановяване на биологичното разнообразие

ПроАктив Тийм услуги

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД могат да Ви подпомогнат както на етап подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда”, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект чрез дейности и консултации, включително:

  • Изготвяне на проектно предложение – формуляр за кандидатстване, анализ „Разходи и ползи”, бюджет и останалите съпътстващи документи
  • Подготовка на документация за обществени поръчки
  • Управление на проекта – изготвяне на доклади за напредък, финансови отчети, заявки за плащане и други документи, необходими за отчитане на дейностите и направените разходи.

Повече информация за Оперативна програма „Околна среда” може да намерите тук.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи