Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” допринася за развитието на човешкия капитал, с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Обща цел

Стратегическата цел на програмата е да се подобри качеството на живот на хората в България, чрез подкрепа на човешкия капитал, постигане на високо ниво на заетост, повишаване на производителността, осигуряване на достъп до качествено образование и учене през целия живот, както и засилване на социалното включване.

Специфични цели

Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила
Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование
Повече социален капитал, партньорства, мрежи и развитие на социалната икономика

Индикативен общ бюджет

За финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в периода 2007 – 2013 г. са предвидени 1,2 млрд. евро.

Приоритети на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Безвъзмездно финансиране по програмата получават проекти, фокусирани върху следните приоритети:

 • Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването
 • Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
 • Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
 • Подобряване на достъпа до образование и обучение
 • Социално включване и насърчаване на социалната икономика
 • Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги
 • Транснационално и междурегионално сътрудничество

ПроАктив Тийм услуги

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД могат да Ви подпомогнат както на етап подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект чрез професионално изпълнение на дейности и консултации, включително:

 • избор на най-подходящата схема, по която можете да кандидатствате
 • условията, на които трябва да отговаряте
 • избор на партньор за изпълнението на проекта
 • изготвяне на цялостно проектно предложение
 • управление на проекта

Повече информация за Оперативна програма „Конкурентоспособност” може да намерите тук.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи