Програма за развитие на селските райони

Една от най-мащабните програми в България е Програма за развитие на селските райони, която е насочена към подпомагане на земеделските производители, преработвателната промишленост и горската индустрия. Програмата стимулира също инвестициите в селскостопанска техника, съвременно производствено оборудване, технологични линии, машини, строеж на складови помещения, създаване на животновъдни ферми, овощни градини, оранжерии и др.

По ПРСР се предоставя финансиране за създаване на малки и средни земеделски стопанства, трайни насаждения, развитие на селски туризъм, модернизация на земеделските стопанства, закупуване на земеделска техника, изграждане на кравеферми и оранжерии, използване на възобновяеми енергийни източници, изграждане на преработвателни предприятия за пчелен мед и дървесни пелети и много други неземеделски дейности.

Обща цел

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. има за цел подобряване на условията на живот, социалната инфраструктурата и икономическото състояние на селските общини в България и създаване на условия за развитие на дребния и среден бизнес.

Индикативен общ бюджет

Общият размер на средствата за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони в периода 2007 – 2013 г. е 3,2 млрд. евро.

Средствата са разпределени между 22 мерки, по които бенефициентите могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.

Приоритети на Програмата за развитие на селските райони

В програмата са залегнали четири приоритета, съответстващи на основните направления, които се подкрепят:

  • Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори
  • Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)
  • Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика
    „ЛИДЕР” (включва територии от селски общини).

Мерки за фирми по Програмата за развитие на селските райони

  • Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
  • Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
  • Мярка 311„Разнообразяване към неземеделски дейности”
  • Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Повече информация за Програмата за развитие на селските райони може да намерите тук.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи