Оперативна програма „Добро управление”

Оперативна програма „Добро управление” е насочена към осигуряване на добро управление на всички нива в държавната администрация и повишаване качеството на административното обслужване, повишаване на ефективността, ефикасността и прозрачността на държавната администрация, съдебната система, структурите на социално-икономическите партньори и организациите на гражданското общество.

Обща цел:

Укрепване на институционалната среда за повишаване ефективността на публичните услуги за гражданите и бизнеса, увеличаване достъпа до качествени услуги чрез насърчаване и развитие на е-управлението в различни сектори, създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост и повишаване професионализма, прозрачността и отчетността на съдебната система и структурите на гражданското общество.

Приоритетни оси:

 • Административно обслужване и е-уравление
 • Ефективно и професионално управление в партньорство с граждански организации и бизнеса
 • Прозрачна и ефективна съдебна система

Специфични цели към приоритетните оси:

 • Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“;
 • Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път;
 • Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите;
 • Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие;
 • Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики;
 • Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система;
 • Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие;
 • Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система;

Бюджет на програмата:

Общ бюджет: 335 917 647 евро, от които принос на ЕСФ: 285 530 000 евро.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи