Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” представлява програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, но за текущия програмен период – 2014-2020 г. Програмата е тясно свързана с целта за растеж и заетост и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според стратегията „Европа 2020” – интелигентен, устойчив и приобщаващ.

Обща цел:

Общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

Приоритетни оси:

 • Технологично развитие и иновации;
 • Предприемачество и капацитет за растеж на МСП;
 • Енергийна и ресурсна ефективност;
 • Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ;
 • Техническа помощ.

Специфични цели:

 • Повишаване на иновационната дейност на предприятията;
 • Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството;
 • Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП;
 • Намаляване на енергийната интензивност на икономиката;
 • Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за ефективно използване на ресурсите;
 • Подобряване на свързаността със съседните газопреносни системи.

Бюджет на програмата:

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съ-финансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи