Оперативна програма „Околна среда”

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е една от оперативните програми на Република България, изготвяни в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тези три взаимно допълващи се приоритета предполагат, както изграждане на икономика, основана на знания и иновации, така и насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите и стимулиране на заетостта, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Обща цел:

Общата цел на оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е свързана с изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и загубата на биоразнообразие.

Приоритетни оси:

 • Води;
 • Отпадъци;
 • Натура 2000 и биоразнообразие;
 • Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища;
 • Подобряване качеството на атмосферния въздух.

Специфични цели:

 • Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси;
 • Подобряване оценката на състоянието на водите;
 • Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци;
 • Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата
 • Натура 2000;
 • Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения;
 • Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси;
 • Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ;

Бюджет:

Общият бюджет на оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е 1 770 381 345 евро, в това число европейско съ-финансиране в размер на 1 504 824 141 евро и 265 557 204 евро от националния бюджет, разпределени между приоритетните оси.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи