Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Изготвената за новия програмен период 2014-2020 г. оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” продължава да допринася за развитието на човешкия капитал, с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Обща цел:

Общата цел на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г. е свързана с подпомагане изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”, а именно повишаване заетостта и нейното качество, редуциране на бедността и насърчаване социалното включване и модернизиране публичните политики.

Приоритетни оси:

 • Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места;
 • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
 • Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването;
 • Транснационално сътрудничество;
 • Инвестиционни приоритети към приоритетните оси:
 • Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда;
 • Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора;
 • Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на иновативни микро, малки и средни предприятия;
 • Одобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид;
 • Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене;
 • Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда;
 • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите;
 • Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес;
 • Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните;
 • Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище.

Бюджет:

Общият размер на средствата, предназначени за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., възлиза на близо 2 млрд. и 36 млн.лв. От тях малко под 1 751 млн.лв. са по линия на Европейския съюз, в т.ч. 1 643 млн.лв. от Европейския социален фонд и 108 млн.лв. целеви средства от Инициативата за младежка заетост. Националното съ-финансиране е в размер на малко над 285 млн.лв.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи