Оперативна програма „Региони в растеж”

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. е интегрирана оперативна програма, насочена към постигане на целите на градската политика в България и допринасяща за регионалните измерения на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство. Основният фокус на програмата е устойчивото и интегрирано градско развитие, насочено към цялостно подобряване на градската инфраструктура и околната среда за насърчаване растежа и заетостта.

Обща цел:

Общата цел на оперативна програма „Региони в растеж” е свързана с развитие на собствения потенциал на регионите и опазване на околната среда, редуциране регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал, укрепване на мрежата от градове-центрове и подобряване свързаността в районите и качеството в средата на населените места.

Приоритетни оси:

 • Устойчиво и интегрирано градско развитие;
 • Подкрепа за периферни географски области най-силно засегнати от бедност;
 • Регионална образователна инфраструктура;
 • Регионална здравна инфраструктура;
 • Регионална социална инфраструктура;
 • Регионален туризъм;
 • Регионална пътна инфраструктура.

Специфични цели към приоритетните оси:

 • Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради, вкл. и в периферните райони;
 • Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително роми, вкл. и в периферните райони;
 • Подобряване на качеството и инвестиционната активност в градската среда, вкл. и в периферните райони и възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие;
 • Подобряване на условията за масов спорт и културен живот в градовете;
 • Деинституционализация на социалните услуги;
 • Подобряване на условията за модерни социални, образователни и здравни услуги;
 • Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение;
 • Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници;

Бюджет:

Със своя бюджет оперативната програма ще осигури 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи