Програма за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони предоставя финансиране за обновяване и развитие на населените места, повишаване конкурентоспособността на селските общини в България и развитие на местния туристически продукт.

Обща цел:

Общата цел на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 е насочена към повишаване конкурентоспособността и балансираното развитие на селското стопанство, подобряване опазването на екосистемите и устойчивото управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост. Мерките към програмата целят както предотвратяване, така и приспособяване към климатичните промени, намаляване на бедността, повишаване социално включване и качество на живот в селските райони.

Приоритетни области на въздействие:

 • Подпомагане на земеделските стопанства;
 • Опазване на околната среда;
 • Образование и заетост;
 • НИРД и иновации;
 • Диверсификация.

Мерки по Програмата:

 • Трансфер на знания и действия по осведомяване;
 • Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството;
 • Инвестиции във физически активи;
 • Развитие на стопанства и предприятия;
 • Основни услуги и обновяване на селата в селските райони;
 • Инвестиции в горски територии, развитие и подобряване на жизнеспособността на горите;
 • Учредяване на групи и организации на производителите;
 • Агроекология и климат;
 • Биологично земеделие;
 • Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите;
 • Плащания за райони с природни или други специфични ограничения;
 • Хуманно отношение към животните;
 • Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство;
 • Сътрудничество;
 • Водено от общностите местно развитие (ВОМР) ЛИДЕР.

Бюджет:

Общият бюджет на програмата за целия програмен период възлиза приблизително на 2 751 510 548 евро, от който 2 338 783 966 евро (85%) представлява приносът на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а участието на страната ни е в размер на 15%.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи