За нас

 

„ПроАктив Тийм“ ЕООД е основано през м. Август 2009 г. като консултантска фирма в сферата на финансиране и управление на проекти по европейски програми и други финансови механизми.

Във фирмата е внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015. По този начин „ПроАктив Тийм“ ЕООД гарантира на своите клиенти предоставянето на услуги в съответствие с техните изисквания и качество, отговарящо на европейските и международни стандарти.

Основните цели на дружеството са:

  • Непрекъснато подпомагане развитието на капацитет на национално и местно ниво за подготовка и управление на проекти, финансирани от европейски програми и други финансови източници
  • Насърчаване на местното икономическо развитие, чрез предоставяне на консултации и обучения за бизнеса и публичния сектор
  • Подпомагане на административните и бизнес структури в процеса на постигане на устойчиво развитие

„ПроАктив Тийм“ ЕООД извършва широк спектър от дейности, включително:

  • Консултации и разработване на проекти, политики, стратегии и планове
  • Изготвяне на пълна проектна документация за кандидатстване по европейски програми – идентифициране на нуждите, попълване на формуляри за кандидатстване, изготвяне на бюджети и финансови анализи и предоставяне на консултации в процеса на подготовка на проектните предложения
  • Управление на проекти, финансирани от европейски програми и други финансови източници – разработване на процедури за техническо и финансово изпълнение на проекти, подкрепа и консултации на екипа, отговорен за изпълнението на съответния проект, изготвяне на доклади за напредък, разрешаване на казуси и др.
  • Организиране на специализирани обучения и семинари за общини, фирми, НПО и други организации в сферата на финансиране и управление на проекти, публично-частни партньорства и др.

Компанията работи с клиенти в сектора на държавната и общинска администрация, както и с частни клиенти, фирми, НПО и други организации.

ПроАктив Тийм“ ЕООД разполага с висококвалифициран екип от експерти, с опит в подготовката и управление на проекти, финансирани от европейски програми и други източници.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи